Вибрані наукові праці:

 1. В.І. Осипенко, О. П. Плахотний, О. В. Тімченко. Поляризація імпульсним струмом анода з вуглецевої сталі при використанні латунного катода в водному розчині NaCl.  Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Технічні науки. – 2018. – Вип. 37. – С. 97-105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpdty_2018_37_15

 2. В.І. Осипенко, О.П. Плахотний, Н.В. Філімонова. Фізика і технологія електроерозійного дротяного вирізання: Монографія. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко С.І., 2019. – 251 с. https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1315

 3. Vasyl Osypenko, Oleksandr Plakhotnyi, Oleksii Timchenko. Computer Modeling of Forming Surface by Sequential Wire Electrodischarge-Electrochemical Machining. Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR-WS.org, online http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper59.pdf Індексується каталогом SCOPUS.

 4. V. Osypenko O. Plakhotnyi, O. Timchenko. Surface forming features of new combined wire electrical discharge-electrochemical machining technology. Vol 23 No 2 (2019): Nonconventional Technologies Review. http://www.revtn.ro/index.php/revtn/article/view/223ю

 5. В.І. Осипенко, О. В. Тімченко, А. В. Кондаков. Моделювання теплових процесів формування одиничної лунки розрядами сучасних генераторів електроерозійних вирізних верстатів. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2019. – № 3. – С. 154-162. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchdtu_2019_3_21.

 6. В.І. Осипенко, О. В. Тімченко, А. В. Кондаков. Визначення залишкових напруг в інструментальній сталі У7А після електроерозійного дротяного вирізання. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – 2019. – № 4. – С. 126-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchdtu_2019_4_18.

 7. Osypenko V., Plakhotnyi O., Timchenko O. V. Surface forming features of new combined wire electrical discharge-electrochemical machining technology. Vol 23 No 2 (2019): Nonconventional Technologies Review http://www.revtn.ro/index.php/revtn/article/view/223 .

 8. Osypenko I., Plakhotnyi O.P. Determination of Power Factors Affecting Surface Formation in the Process of Electrical Discharge Machining. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – Vol. 55, No. 6, pp. 621–629 (2019). DOI: 10.3103/S1068375519060073 https://link.springer.com/article/10.3103%2FS1068375519060073 Індексується каталогом SCOPUS.

 9. V. Osypenko O.Plakhotnyi, O. Principles of the express method for controlling interelectrode space condition during wire electrochemical processing. Journal of Electrochemical Science and Engineering. – 2019. – №9(4). – С. 269 – 280.doi: 10.5599/jese.660 WoS-(ESCI) http://dx.doi.org/10.5599/jese.660 Індексується каталогом  WoS-(ESCI).

 10. V. Osypenko O. Forming and finishing surface by sequential electrochemical-electrodischarge machining of precision magnetic optics parts. International Journal of Machining and Machinability of Materials, 2020 Vol.22 No.3/4, pp.331 – 347. DOI:10.1504/IJMMM.2020.107061 https://link.springer.com/article/10.3103%2FS1068375519060073  Індексується каталогом SCOPUS.

 11. Некоз О. І. Теорія і практика роботи конструктора машин і апаратів харчових виробництв: підручн. / О. І. Некоз, В. І. Осипенко, О. В. Батраченко, Н. В. Філімонова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 680 с.

 12. Batrachenko A. Improving the wear resistance of the meat comminutor knives by using the method of pulse-plasma hardening / A. Batrachenko, S. Filimonov, N. Filimonova // International scientific journal “Machines. Technologies. Materials” . Year XIV, ISSUE 2, p.p. 75-77, (2020).

 13. Батраченко О. В. Науково-винахідницький біном, як концептуальна основа технічного удосконалення конструкцій м’ясорізальних вовчків і кутерів / О. В. Батраченко, С. Б. Вербицький // Збірник наукових праць “Продовольчі ресурси” Інституту продовольчих ресурсів НААНУ. – Київ, 2018. – №1. – С. 13-27.

 14. Некоз О. І. Особливості гідродинаміки м’ясної сировини при її подачі шнеком вовчка / О. І. Некоз, О. В. Батраченко, Н. В. Філімонова // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – № 6.-С.37-42.

 15. Батраченко О. В. Методологічна концепція розвитку технічних систем харчової промисловості // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – № 4. – С. 32 – 40.

 16. Некоз О. І. Підвищення втомної міцності ножів кутера / О. І. Некоз, О. В. Батраченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: міжн. наук. конф., 11 – 12 квітня 2019 р.: тези доповідей. – К.: Національний університет харчових технологій. – С. 341.

 17. Некоз О. І. Науково-прикладні основи розвитку машин для подрібнення м’ясної сировини / О. І. Некоз, В. І. Осипенко, О. В. Батраченко // Тези у IІI Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності», 4-6 вересня 2019 р. –  Мелітополь – Кирилівка.

 18. Пат. 120070 Україна, МПК В 02 С 18/18. Пристрій для підвищення подрібнювальної здатності кутера / Батраченко О. В.; заявл. 11.10.2017; опубл. 25.09.2019 р., Бюл. №18/2019.

 19. Пат. 116156 Україна, МПК В 02 С 18/20. Ніж кутера / Батраченко О. В.; заявл. 18.03.2016; опубл. 12.02.2018 р., Бюл. №3/2018.

 20. Пат. 116036 Україна, МПК В 02 С 18/20. Спосіб зміцнення ножа кутера/ Батраченко О. В.; заявл. 18.03.2016; опубл. 25.01.2018 р., Бюл. №2/2018.

 21. Пономаренко А.М. Визначення залишкових напружень у відновлювальному покритті колінчастого валу військового автомобіля КРАЗ-УРАГАН / МАТЕРІАЛИ 3-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «The Third International scientific congress  of  scientists  of  Europ». Proceedings of the III International Scientific Forum  of  Scientists  “East–West”  (January  11,  2019).  Premier  Publishing s.r.o. Vienna. 2019. 1253 p. – р. 406-412.

 22. Пономаренко А.М. Технологія використання плазмового зносостійкого покриття для відновлення колінчастого валу військового автомобіля моделі КРАЗ-УРАГАН/ МАТЕРІАЛИ 5-їМіжнародної науково-практичної інтернет-конференції «The Third International  scientific  congress  of  scientists  of  Europ». Proceedings  of  the  III International  Scientific  Forum  of  Scientists  “East–West”  (January  11,  2019).  Premier  Publishing s.r.o. Vienna. 2019. – 1253p. – р. 406-412.

 23. Пономаренко А.М. Эффективность использования теплопроводящего покрытия на стеклах автомобилей методом вакуумного ионно-плазменного напыления/ Матеріали V-ї Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» м. Штутгарт, Німеччина |28 лютого 2019 р. – 994 с.–р. 245-248.

 24. Пономаренко А.М. Технологія отримання та застосування у харчовій промисловості покриття із ефектом пам‘яті/ атеріали VII-ї Міжнародної наукової конференції «Perspectives of Science and Education» м. Нью Йорк, США | 15 лютого 2019 р. – 633с. / С. 68-71.

 25. Пономаренко А.М., Терещенко Ю.Ф. Технологія відновлення колінчастого валу трактора марки “ПМЗ 10280” методом електродугової металізації/ Вісник Харківського Національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Випуск 198 «МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА», 459 с./ С. 100-106.

 26. Handyuk N.V. Prognostication the term of exploitation of workings elements of cutters and grinding downer after it finish PVD with the used of method of atomic force microscopy / M.A. Bondarenko, N.V. Handyuk, A.V. Batrachenko, V.P. Boyko, Yu.I. Kovalenko // Вісник Черкаського державного технологічного університету (спецвипуск). – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – С. 111–113.

 27. Патент України на корисну модель № 50074 від 25.05.2010 р. Пристрій для автоматичного фрезерування ножів кутера /Некоз О.І., Литовченко І.М., Осипенко В.І., Хандюк М.В., Каптановський Д.В., Батраченко О.В.

 28. Хандюк М.В. Аналіз параметрів кінетики сушіння твердих відходів птахофабрик / О.О. Коваленко, Д.В. Каптановський, М.В. Хандюк // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – № 2. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 157-160.

 29. Хандюк М.В. Напрями підвищення прибутковості підприємства за рахунок модернізації обладнання / М.В. Хандюк, І.М. Хандюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 29. – Ч. ІІІ.– Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 115-120.

 30. Патент України на корисну модель № 60857 від 25.06.2011 р. Клапан гомогенізатора /Осипенко В.І., Батраченко О.В., Хандюк М.В., Каптановський Д.В., Козленко О.Г.

 31. Патент України на корисну модель № 50078 від 25.06.2011 р. Пристрій для відновлювання ріжучого інструменту мясорізальних машин на токарно-гвинторізному верстаті /Некоз О.І., Литовченко І.М., Осипенко В.І., Хандюк М.В., Каптановський Д.В., Батраченко О.В.

 32. Хандюк М.В. Підвищення ефективності робочого інструменту обладнання переробного виробництва модифікуванням його поверхонь нітридом титану /В.С. Антонюк, М.О. Бондаренко, М.В. Хандюк// Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Машинобудування. Випуск 64. – К. : НТУУ «КПІ», 2012 . – С. 283-287.

 33. Хандюк М.В. Оцінка економічної ефективності модернізації обладнання / М.В. Хандюк // Економіка в умовах сталого розвитку : контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф. (Дніпропетровськ, 20 листопада 2013 р.) []‒ Дніпропетровськ : НГУ, 2013. – С. 97-100.

 34. Хандюк М.В. Напрями збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності / І. Хандюк, М. Хандюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 36. – Ч. ІІ. – Т. 1. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 63-68.

 35. Хандюк М.В. Нова конструкція машини для обрізання кінців ріпчастої цибулі / М.В. Хандюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. Випуск 1 (89). – Т. 1. – Вінниця : 2015. – С. 62-67.

 36. Хандюк М.В. Удосконалення машини для обрізання кінців ріпчастої цибулі / М.В. Хандюк // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція (Харків – Мелітополь – Кирилівка, 8-11 вересня 2015 р.[тези]). – Харків: ХДУХТ, 2015. – Ч. 4. – С. 196-197.

 37. Патент України на корисну модель № 101661 від 25.09.2015 р. Вузол екструдера для нагрівання сировини /Осипенко В.І., Некоз О.І., Хандюк М.В., Батраченко О.В.

 38. Патент України на корисну модель № 104778 від 25.02.2016 р. Екструдер із можливістю регулювання інтенсивності нагріву сировини /Осипенко В.І., Некоз О.І., Хандюк М.В., Батраченко О.В.

 39. Пономаренко А.М., Хандюк М.В., Рога М.П. Удосконалення процесів термічної обробки вторинного силуміну АК8М3 / А.М. Пономаренко // Науковий журнал “Нові матеріали і технології в машинобудуванні” Запорізького національного технологічного університету. №1/2016. – Запоріжжя: 2016.

 40. Пономаренко А.М., Хандюк М.В., Рога М.П. Технологія розмірного знімання металу при електролітно-плазмовій обробці циліндричних поверхонь / А.М. Пономаренко // Науковий журнал “Нові матеріали і технології в машинобудуванні” Запорізького національного технологічного університету. №1/2017. – Запоріжжя: 2017.

 41. Бондаренко М.О., Мельник І.В., Хандюк М.В., Бондаренко Ю.Ю. Підвищення зносостійкості прецизійних деталей мікропристроїв. / М.О. Бондаренко // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем” (м. Чернігів, 10 – 12 травня 2018р. [Тези]). – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – Том 1 – с. 69-70;

 42. Хандюк М.В. Удосконалення процесу подачі й очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок / М.В. Хандюк // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Міжнародна науково-практична конференція (Харків – Мелітополь – Кирилівка, 4-6 вересня 2019 р.[тези]). – Харків: ХДУХТ, 2019. – С. 83-85.

 43. Патент України на корисну модель № 132445 від 25.02.2019р. Багажник легкового автомобіля. Тарандушка Л.А., Хандюк М.В., Філімонова Н.В., Філімонов С.О., Батраченко О.В.

 44. Патент України на корисну модель № 132446 від 25.02.2019р. Решітка пристрою для подрібнення харчової сировини. Хандюк М.В., Філімонова Н.В., Філімонов С.О., Батраченко О.В.

 45. Патент України на корисну модель № 132456 від 25.02.2019р. Ножова головка кутера. Хандюк М.В., Філімонова Н.В., Філімонов С.О., Батраченко О.В.

 46. Патент України на корисну модель № 132457 від 25.02.2019р. Спосіб визначення моменту закінчення нагріву екструдера до робочої температури. Хандюк М.В., Філімонова Н.В., Філімонов С.О., Батраченко О.В.

 47. Хандюк М.В. Удосконалення процесу подачі й очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок / М. Хандюк // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. – № 2 – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – С. 134-142.

 48. В.І. Осипенко, О.П. Плахотний, Н.В. Філімонова. Фізика і технологія електроерозійного дротяного вирізання: Монографія. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: видавець ФОП Гордієнко С.І., 2019. – 251 с. https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1315

 49. Некоз О. І. Теорія і практика роботи конструктора машин і апаратів харчових виробництв: підручн. / О. І. Некоз, В. І. Осипенко, О. В. Батраченко, Н. В. Філімонова; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 680 с.

 50. Batrachenko A. Improving the wear resistance of the meat comminutor knives by using the method of pulse-plasma hardening / A. Batrachenko, S. Filimonov, N. Filimonova // International scientific journal “Machines. Technologies. Materials” . Year XIV, ISSUE 2, p.p. 75-77, (2020).

 51. Некоз О. І. Особливості гідродинаміки м’ясної сировини при її подачі шнеком вовчка / О. І. Некоз, О. В. Батраченко, Н. В. Філімонова // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – № 6.-С.37-42.

 52. Некоз О. І. Перспективні шляхи підвищення питомої продуктивності вовчків / О.В. Батраченко., О.І.Некоз.,Н.В. Філімонова / Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2018. – № 1. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchnu_tekh_2018_1_47

 53. Increase the Efficiency of the Linear Piezoelectric Motor / Batrachenko A. V., V.Ya. Halchenko, S.A. Filimonov, V. Filimonova, // Journal Nano- and Electronic Physics. 10 № 4, 04025-1 – 04025-5 (2018) https://www.researchgate.net/publication/327284314_Increase_the_Efficiency_of_the_Linear_Piezoelectric_Motor.

 54. Determination of influence of geometric parameters of piezoceramic plate on amplitude characteristics of linear piezomotor / V.Ya. Halchenko, Yu.Yu. Bondarenko, S.A. Filimonov,N.V. Filimonova / Electrical Engineering & Electromechanics. 2019. no.1. – P. 17-22 http://eie.khpi.edu.ua/article/view/2074-272X.2019.1.03/155608 /

 55. Патент України №132445, МПК G01K 7/00. Спосіб визначення моменту закінчення нагріву екструдера до робочої температури / Батраченко О.В., Філімонов С.О.,  Філімонова Н.В., по заявці № u201809815 від 01.10.2018, опубл. 25.02.2019, Бюл. №4/2019.

 56. Патент України №132446, МПК B02C 18/00. Решітка пристрою для подрібнення харчової сировини / Батраченко О.В.,  Філімонов С.О.,  Філімонова Н.В.  по заявці № u201809782 від 01.10.2018, опубл. 25.02.2019, Бюл. №4/2019.

 57. Патент України №119785, МПК B02C 18/16. Ножова головка кутера / / Батраченко О.В., Філімонов С.О.,  Філімонова Н.В., по заявці № а201702435 від 16.03.2017, опубл. 12.08.2019, Бюл. №15/2019.

Вибрані навчально-методичні праці:

 1. Осипенко В.І., Поздєєв С.В., Тищенко І.Ю. Будівельні матеріали та їх поведінка при дії високих температур: Навчальний посібник. Черкаси: 2012. – 202 с.  Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів ВНЗ (Лист МОН України № 1/11-6690 від 06.05.2014).

 2. В.І. Осипенко, О.В. Батраченко, Л. М. Мізнік, М. В. Хандюк. Методичний посібник для підготовки та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, освітня програма «Обладнання переробних і харчових виробництв» усіх форм навчання. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 60 с.

 3. Осипенко В.І., Старовойтенко Н.В., Чемерис І.А., Білик Л.І. Психологія і педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Черкаси. – 2017. – 232 с.

 4. Осипенко В.І., Старовойтенко Н.В., Білик Л.І. Психологія і педагогіка вищої школи: практикум для здобувачів освітнього ступеня магістра з усіх спеціальностей і форм навчання [Електронний ресурс]. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 151 с.

 5. В.І. Осипенко, Н.В. Старовойтенко, І.А. Чемерис, Л.І. Білик, С.І. Ключка. Психологія управління: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Черкаси. – ЧДТУ. – Черкаси: Видавець Пономаренко Р.В., 2019. – 308 с.

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни “Обладнання для збереження та переробки овочевої і плодоягідної продукції” для студентів спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання /Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 47 с.

 7. Лабораторний практикум до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни “Технологічне обладнання галузі” для студентів спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання /Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 67 с.

 8. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу “Автомотизація виробничих процесів” для студентів спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання. Укладачі: Осипенко В. І., Хандюк М. В. Черкаси: ЧДТУ, 2008, 70 с.

 9. Лабораторний практикум до виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни “Технологічне обладнання харчових виробництв” для студентів спеціальності 7.05050313 “Обладнання переробних та харчових виробництв”усіх форм навчання /Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – 40 с.

 10. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологічне обладнання галузі” студентами спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних та харчових виробництв” напрямку “Інженерна механіка” усіх форм навчання / Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2009 – 23 с.

 11. Методичні вказівки до вивчення та виконання самостійних робіт студентів з дисципліни “Обладнання для збереження та переробки овочевої і плодоягідної продукції” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” (“Обладнання переробних і харчових виробництв”) усіх форм навчання /Уклад. М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 26с.

 12. Методичні вказівки до вивчення та виконання самостійних робіт студентів з дисципліни “Технологічне обладнання галузі” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” і спеціаліст 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання / Уклад. М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 25 с.

 13. Методичні вказівки до вивчення та виконання самостійних робіт студентів з дисципліни “Автоматизація виробничих процесів” для студентів напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” (“Обладнання переробних і харчових виробництв”) усіх форм навчання / Уклад. М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 19 с.

 14. Методичні вказівки до вивчення та виконання самостійних робіт студентів з дисципліни “Технологічне обладнання харчових виробництв” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальністі 7.05050313 “Обладнання переробних та харчових виробництв” усіх форм навчання / Уклад. М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 25 с.

 15. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання /Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк, О.В. Батраченко, Д.В. Каптановський. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – 54 с.

 16. Методичні вказівки до переддипломної практики для студентів спеціальності 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання /Уклад М.В. Хандюк. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 12 с.

 17. Проектування машин і апаратів харчових виробництв: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання Текст /Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 48 с.

 18. Проектування машин і апаратів харчових виробництв: методичні вказівки до дисципліни та виконання самостійних робіт для студентів спеціальності 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання Текст /Уклад. М.В. Хандюк; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 20 с.

 19. Проектування машин і апаратів харчових виробництв: методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання Текст //Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 32 с.

 20. Посібник-довідник щодо написання та захисту магістерської роботи для студентів спеціальності 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” усіх форм навчання Текст /Уклад.: В.І. Осипенко, М.В. Хандюк; О.В. Батраченко, Д.В. Каптановський; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 31 с.

 21. Методичний посібник щодо написання та захисту магістерської роботи для здобувачів освітнього ступеню магістр з галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізації “Комп’ютеризовані технології проектування та експлуатації обладнання харчових виробництв” /укл. В.І. Осипенко, О.В. Батраченко, М.В. Хандюк, Д.В. Каптановський – Черкаси: ЧДТУ, 2017 р. – 57 С.

 22. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни: “Машини для транспортування харчової продукції” для студентів 3 курсу спеціальності 133 Галузеве машинобудування усіх форм навчання /Укладач Л.М. Мізнік, М.В. Хандюк – Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 72 с.