Кафедра проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

!!! ВСТУП 2024 !!!

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Денна і заочна, повна та скорочена, за державний кошт або за контрактом.

Можливе навчання за скороченою формою на основі диплому молодшого спеціаліста суміжних спеціальностей.

Вступ на 2-й курс: на базі диплому молодшого спеціаліста.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

  • Бакалавр (повний термін навчання на базі повної середньої освіти за результатами ЗНО/НМТ) – 3 роки 10 місяців (денна, заочна форма навчання);
  • Бакалавр (скорочений термін навчання на базі диплому молодшого спеціаліста) – 1 рік 10 місяців (денна, заочна форма навчання);
  • Магістр (на базі диплому бакалавра або спеціаліста) – 1,5 роки (денна та заочна форма навчання).

    В Черкаській області отримати кваліфікації інженера-конструктора та інженера-дослідника можна тільки в ЧДТУ на кафедрі «Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління», де готують фахівців даних напрямів з 1980 року. Майбутні інженери опановують прогресивні комп’ютерні технології проектування сучасного обладнання та пристроїв для машинобудування, харчової та переробної промисловостей, торгівельних підприємств, рекламної індустрії, сервісних центрів агропромислового комплексу та інших галузей. Ми готуємо фахівців зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітньо-професійна програма «Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств») та другим (магістерським) рівнем вищої освіти (освітньо-професійні програми «Обладнання переробних і харчових виробництв» і «Металорізальні верстати та системи»). При цьому в нашій роботі ми виділяємо наступні цінності.

–         навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом;

–         викладачі кафедри проводять наукові дослідження з актуальних напрямків розвитку машинобудування та харчової промисловості;

–         результати наукових досліджень  впроваджуються у виробництво та опубліковані в багатьох наукових працях і патентах на винахід;

–         наші студенти під час навчання виконують свої власні розробки, презентуючи їх студенти 5 разів обіймали призові місця у  Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студенти отримують патенти на власні винаходи, а також доповідають про них на міжнародних наукових конференціях;

 

–         навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом;

–         викладачі кафедри проводять наукові дослідження з актуальних напрямків розвитку машинобудування та харчової промисловості;

–         результати наукових досліджень  впроваджуються у виробництво та опубліковані в багатьох наукових працях і патентах на винахід;

–         наші студенти під час навчання виконують свої власні розробки, презентуючи їх студенти 5 разів обіймали призові місця у  Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, студенти отримують патенти на власні винаходи, а також доповідають про них на міжнародних наукових конференціях;

–         кафедра офіційно співпрацює з харчовими підприємствами, а також з машинобудівними фірмами, що виготовляють, ремонтують та постачають обладнання галузі, при цьому налагоджена співпраця з підприємствами як черкаської, так і полтавської областей;

–         здобутки кафедри, результати її наукової та навчальної роботи висвітлюються навіть в галузевих всеукраїнських виданнях, таких як „Харчовик”, „М’ясна індустрія”, „MeatServise”, „Мясной бизнес”.

–         студенти та викладачі відвідують щорічні міжнародні виставки обладнання харчової промисловості, які проводяться у м. Києві, що дозволяє їм отримати ґрунтовні відомості про найсучасніші тенденції галузі та відповідати перспективним вимогам ринку праці.

–         викладачі не зупиняються в своїх досягненнях, вони знаходять нові шляхи та форми покращення навчальної і наукової роботи кафедри;

–         налагоджуються нові зв’язки із підприємствами та базами практик, з науковими установами Національної академії наук та профільним вузами, широко впроваджуються нові форми викладання навчального матеріалу (зокрема мультимедійні засоби) та створюються і друкуються навчальні посібники, що написані викладачами кафедри, підвищується роль студентського самоврядування та участь студентів у громадському житті вузу та кафедри і т. ін.;

–         всі види діяльності кафедри тісним чином поєднані між собою та спрямовані на покращення якості фахової підготовки студентів, зокрема наукові дослідження проводяться цілеспрямовано, а їх результати застосовуються і при викладанні фахових дисциплін і при виконанні студентами їх власних дипломних проектів;

 

–         за доволі короткий термін кафедрою пройдено 7 етапів ліцензування та акредитації різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за спеціальністю „ОПХВ”;

–         кафедра має тісний зв’язок із школами м. Черкас та області, що дозволяє оперативно повідомляти абітурієнтам новини стосовно досягнень і рекламних заходів університету та кафедри;

–         кафедрою заплановані подальші заходи з оновлення лабораторно-виробничої бази, вдосконалення методичного забезпечення, розширення співпраці з підприємствами галузі та пошуку нових напрямків працевлаштування випускників.

–         навчальні плани підготовки фахівців за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями складено таким чином, щоб надавати студентам максимум професійно спрямованої інформації, причому такої, яка в першу чергу згодиться їм при майбутньому працевлаштуванні;

–         лекційний матеріал, практичні заняття та лабораторні роботи, усі види виробничих практик, а також наукова робота студентів спрямовані на формування у них стійких навичок вирішення актуальних та нагальних потреб харчової промисловості;

 

–         співпраця з підприємствами галузі використовується в багатьох сенсах: для проведення ознайомлювальних екскурсій; виробничої, конструкторської та переддипломної практик; для вивчення студентами особливостей експлуатації обладнання галузі, його проектування, відновлення та продажу; для детального вивчення конструкторської документації; для проведення студентських наукових досліджень в межах виконання студентами дипломних проектів та магістерських робіт;

–         теоретична інформація, яку опановують студенти, та практичні навички, яких вони набувають, знаходяться у повній відповідності з сучасними вимогами та тенденціями ринку праці, що створює найкращі можливості для наступного працевлаштування випускників.

–         все, про що ми зазначаємо в наших рекламних матеріалах – дійсність;

–         офіційна співпраця з харчовими підприємствами підтверджується 5-ма угодами про створення спільних лабораторно-виробничих баз та 7-ма  аналогічними угодами з машинобудівними підприємствами та фірмами, виробнича діяльність яких полягає у виготовленні, відновленні та продажу обладнання харчових виробництв;

–         здобутки студентів підтверджено 19-ю грамотами наукових конкурсів усіх рівнів, зокрема 5-ма грамотами за призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з фаху, студенти є авторами 6-ти статей у фахових наукових виданнях, 20-ти патентів України на винахід та 21-ої доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях;

 

–         перспективи успішного працевлаштування підтверджуються прізвищами конкретних випускників, які працюють конструкторами, головними інженерами, головними механіками, майстрами, механіками та менеджерами з продажу обладнання у харчовій та машинобудівній галузях нашої промисловості;

–         здобутки наших студентів і викладачів висвітлюються у всеукраїнських галузевих інформаційних виданнях (газетах та журналах), які видаються у м. Київ, м. Львів та м. Черкаси;

–         загалом можна стверджувати, що студенти під час навчання на нашій кафедрі зустрічають саме ту дійсність, ті переваги, про які вони чули будучи ще абітурієнтами.

– під час навчання студентів професорсько-викладацький склад проводить і виховну роботу з ними;
– куратори навчальних груп підтримують тісний зв’язок зі студентами, відслідковують відвідуваність ними занять та їх успішність, проводять інформаційні бесіди на актуальні для студентської молоді теми та своєчасно ставлять до відома батьків про можливі зриви навчального процесу студентами;
– запроваджені комплексні заходи сприяють в решті тому, що переважна кількість студентів, які поступили на навчання на нашу спеціальність, успішно закінчують навчання в університеті та отримують відповідну спеціальність;
– ми підтримуємо зв’язки з нашими випускниками, що дозволяє нам знаходити нові ділові контакти з діючими підприємствами та, відповідно, розширювати можливості фахового працевлаштування наших студентів.

– навчання на нашій кафедрі – це і цікаво, і корисно, і стане в нагоді у майбутньому;
– наші студенти займаються навчанням, винахідництвом, науковими дослідженнями, творчою самодіяльністю, спортом та беруть участь у студентському самоврядуванні;
– ми навчаємо такому фаху, за яким працюють і підприємства по виготовленню харчової продукції, і машинобудівні підприємства по виготовленню та ремонту технологічного обладнання, і підприємства, що спеціалізуються на продажу та технічному сервісі обладнання;
– наші фахівці працевлаштовуються за різними напрямками: і конструкторами техніки, і механіками та майстрами харчових підприємств, і менеджерами з продажу обладнання та витратних матеріалів.

              Кафедра «Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління» здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітньо-професійна програма «Обладнання харчових, торгівельних і машинобудівних підприємств») денної та заочної форм навчання. Також ведеться підготовка за скороченою формою навчання (для випускників технікумів, які мають можливість поступити на 3-й курс).
            Після отримання диплома бакалавра наші студенти можуть продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудуванняза такими програмами:
                  – освітньо-професійна програма «Обладнання переробних і харчових виробництв»;
                  – освітньо-професійна програма «Металорізальні верстати та системи».
             За бажанням студенти паралельно з навчанням на 4-5 курсах можуть отримати в ЧДТУ другу вищу освіту за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси», «Облік і аудит», «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та інші.
Наші студенти проходять усі види практик на діючих підприємствах. Кафедра офіційно співпрацює з такими провідними харчовими підприємствами регіону, як ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ПАТ «Юрія» (торгова марка «Волошкове поле»), ВАТ «Черкаський комбінат хлібопродуктів», СТОВ ім. Шевченка (торгова марка «Верес»), ВАТ „Черкасихліб” та іншими, з якими укладено офіційні угоди про співпрацю.
             З метою забезпечення конструкторського напряму підготовки налагоджено офіційну співпрацю з профільними машинобудівними підприємствами та фірмами: ЗАТ «Черкасиелеватормаш», ВАТ «Полтавамаш», ТОВ «Техпродсервіс», ПП «Алнат», «Консорціум «Кентавр», «Кооператив «Надія» тощо. Співпраця з діючими підприємствами дозволяє вивчати сучасні тенденції розвитку галузі та постійно підвищувати рівень підготовки студентів.

              Студенти кафедри 5 разів ставали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фаху та є неодноразовими переможцями і призерами Всеукраїнських фахових олімпіад. Результати наукових досліджень студентів відображені у 6-ти наукових статтях, 21-й тезах міжнародних наукових конференцій, 20-ти патентах України на винахід.
          Навчальна підготовка студентів дозволяє їм успішно працевлаштуватись згодом. Наші випускники працюють на таких підприємствах, як ПАТ „Юрія”, ТОВ „Юрія-фарм”, ТОВ „Світ ласощів”, ТОВ „Черкаська продовольча компанія”, ВАТ „Канівський маслосирзавод”, „Консорціум „Кентавр”, „АГРО-3”, „Малбі Беверідж”, „Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка (торгова марка «Верес»)” та інших.
          Наші студенти регулярно відвідують щорічні міжнародні виставки: «Инпродмаш & Упаковка» (обладнання харчової промисловості, м.Київ), «Міжнародний промисловий форум» (м. Київ, металообробка, промислові технології та обладнання). Також студенти беруть участь у проведенні численних святкових концертів та гумористичних вечорів, займаються художньою самодіяльністю та спортом.
В цілому кадровий потенціал кафедри «Проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління» і її матеріально-технічна база забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, що відповідають всім вимогам державних освітніх стандартів

Останні новини